خودم ۷،۶ عمق فاجعه رو خدایی🤮‌ ‌ ‌ پس بازا تگ شن @fifa.iran‌…


خودم ۷،۶
عمق فاجعه رو خدایی😂😂🤮‌

‌ پس بازا تگ شن😂💦
🛑@fifa.iran🛑‌

 Source